بسته های عضویت

مشاغل اساسی

500,000 
 • 2 ارسال شغل
 • 0 کار برجسته
 • کار به مدت 10 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

محبوبترین پکیج

900,000 
 • 10 ارسال کار(شغل)
 • 5 شغل برجسته
 • کار(شغل) به مدت 20 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

مشاغل طلایی

1,200,000 
 • 90 ارسال کار(شغل)
 • 35 کار برجسته
 • کار(شغل) به مدت 60 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7